People


Tianzhu Zhang

Tianzhu Zhang
IndexInstitutionofficehomepagegroup
0  Nokia Bell Labs4C36 flexiNoneAssociate members of the LINCS

s

Dynamic Generative Targeted Attacks with Pattern Injection,
Weiwei Feng, Nanqing Xu, Tianzhu Zhang , Yongdong Zhang,
CVPR 2023
Proposal-Based Multiple Instance Learning for Weakly-Supervised Temporal Action Localization,
Huan Ren, Wenfei Yang, Tianzhu Zhang , Yongdong Zhang,
CVPR 2023
SE-ORNet: Self-Ensembling Orientation-Aware Network for Unsupervised Point Cloud Shape Correspondence,
Jiacheng Deng, Chuxin Wang, Jiahao Lu, Jianfeng He, Tianzhu Zhang , Jiyang Yu, Zhe Zhang,
CVPR 2023
D2Former: Jointly Learning Hierarchical Detectors and Contextual Descriptors via Agent-Based Transformers,
Jianfeng He, Yuan Gao, Tianzhu Zhang , Zhe Zhang, Feng Wu,
CVPR 2023
Domain Generalized Stereo Matching via Hierarchical Visual Transformation,
Tianyu Chang, Xun Yang, Tianzhu Zhang , Meng Wang,
CVPR 2023
Structured Epipolar Matcher for Local Feature Matching,
Jiahao Chang, Jiahuan Yu, Tianzhu Zhang ,
CVPR Workshops 2023
Camouflaged Instance Segmentation via Explicit De-Camouflaging,
Naisong Luo, Yuwen Pan, Rui Sun, Tianzhu Zhang , Zhiwei Xiong, Feng Wu,
CVPR 2023
DualRel: Semi-Supervised Mitochondria Segmentation from A Prototype Perspective,
Huayu Mai, Rui Sun, Tianzhu Zhang , Zhiwei Xiong, Feng Wu,
CVPR 2023
Rethinking the Correlation in Few-Shot Segmentation: A Buoys View,
Yuan Wang, Rui Sun, Tianzhu Zhang ,
CVPR 2023
Adaptive Spot-Guided Transformer for Consistent Local Feature Matching,
Jiahuan Yu, Jiahao Chang, Jianfeng He, Tianzhu Zhang , Jiyang Yu, Feng Wu,
CVPR 2023
A Unified Transformer-based Tracker for Anti-UAV Tracking,
Qianjin Yu, Yinchao Ma, Jianfeng He, Dawei Yang, Tianzhu Zhang ,
CVPR Workshops 2023
Appearance Prompt Vision Transformer for Connectome Reconstruction,
Rui Sun, Naisong Luo, Yuwen Pan, Huayu Mai, Tianzhu Zhang , Zhiwei Xiong, Feng Wu,
IJCAI 2023
Regularized Bottleneck with Early Labeling,
Gabriele Castellano, Fabio Pianese , Damiano Carra, Tianzhu Zhang , Giovanni Neglia,
ITC 2022 - 34th International Teletraffic Congress 2022, Shenzhen, China
The Tenth Visual Object Tracking VOT2022 Challenge Results,
Matej Kristan, Ales Leonardis, Jiri Matas, Michael Felsberg, Roman Pflugfelder, Joni Kristian Kamarainen, Hyung Jin Chang, Martin Danelljan, Luka Cehovin Zajc, Alan Lukezic, Ondrej Drbohlav, Johanna Bjorklund, Yushan Zhang, Zhongqun Zhang, Song Yan, Wenyan Yang, Dingding Cai, Christoph Mayer, Gustavo Fernandez, Kang Ben, Goutam Bhat, Hong Chang, Guangqi Chen, Jiaye Chen, Shengyong Chen, Xilin Chen, Xin Chen, Xiuyi Chen, Yiwei Chen, Yu Hsi Chen, Zhixing Chen, Yangming Cheng, Angelo Ciaramella, Yutao Cui, Benjamin Dzubur, Mohana Murali Dasari, Qili Deng, Debajyoti Dhar, Shangzhe Di, Emanuel Di Nardo, Daniel Du, Matteo Dunnhofer, Heng Fan, Zhen Hua Feng, Zhihong Fu, Shang Gao, Rama Krishna Gorthi, Eric Granger, Gu, Himanshu Gupta, Jianfeng He, Keji He, Yan Huang, Deepak Jangid, Rongrong Ji, Cheng Jiang, Yingjie Jiang, Felix Jaremo Lawin, Ze Kang, Madhu Kiran, Josef Kittler, Simiao Lai, Xiangyuan Lan, Dongwook Lee, Hyunjeong Lee, Seohyung Lee, Hui Li, Ming Li, Wangkai Li, Xi Li, Xianxian Li, Xiao Li, Zhe Li, Liting Lin, Haibin Ling, Bo Liu, Chang Liu, Si Liu, Huchuan Lu, Rafael Cruz, Bingpeng Ma, Chao Ma, Jie Ma, Yinchao Ma, Niki Martinel, Alireza Memarmoghadam, Christian Micheloni, Payman Moallem, Le Thanh Nguyen Meidine, Siyang Pan, Changbeom Park, Danda Pani Paudel, Matthieu Paul, Houwen Peng, Andreas Robinson, Litu Rout, Shiguang Shan, Kristian Simonato, Tianhui Song, Xiaoning Song, Chao Sun, Jingna Sun, Zhangyong Tang, Radu Timofte, Chi Yi Tsai, Luc Van Gool, Om Prakash Verma, Dong Wang, Fei Wang, Liang Wang, Liangliang Wang, Lijun Wang, Limin Wang, Qiang Wang, Gangshan Wu, Jinlin Wu, Xiaojun Wu, Fei Xie, Tianyang Xu, Wei Xu, Yong Xu, Yuanyou Xu, Wanli Xue, Zizheng Xun, Bin Yan, Dawei Yang, Jinyu Yang, Wankou Yang, Xiaoyun Yang, Yi Yang, Yichun Yang, Zongxin Yang, Botao Ye, Fisher Yu, Hongyuan Yu, Jiaqian Yu, Qianjin Yu, Weichen Yu, Kang Ze, Jiang Zhai, Chengwei Zhang, Chunhu Zhang, Kaihua Zhang, Tianzhu Zhang , Wenkang Zhang, Zhibin Zhang, Zhipeng Zhang, Jie Zhao, Shao Chuan Zhao, Feng Zheng, Haixia Zheng, Min Zheng, Bineng Zhong, Jiawen Zhu, Xuefeng Zhu, Yueting Zhuang,
ECCV Workshops 2022
Motion-modulated Temporal Fragment Alignment Network For Few-Shot Action Recognition,
Jiamin Wu, Tianzhu Zhang , Zhe Zhang, Feng Wu, Yongdong Zhang,
CVPR 2022
Cross-Modality Transformer for Visible-Infrared Person Re-Identification,
Kongzhu Jiang, Tianzhu Zhang , Xiang Liu, Bingqiao Qian, Yongdong Zhang, Feng Wu,
ECCV 2022
Adaptive Agent Transformer for Few-Shot Segmentation,
Yuan Wang, Rui Sun, Zhe Zhang, Tianzhu Zhang ,
ECCV 2022
SketchGuide: Reconfiguring Sketch-based Measurement on Programmable Switches,
Zhengyan Zhou, Jingwen Lv, Lingfei Cheng, Xiang Chen, Tianzhu Zhang , Qun Huang, Jiayu Luo, Longlong Zhu, Dong Zhang, Chunming Wu,
ICNP 2022
Implementation of Parallel Acceleration for Real-time Extraction of Visual Features,
Ji Yang Yu, Dan Huang, Lu Yuan Wang, Miaomiao Tian, Tianzhu Zhang ,
AIAM 2022
A Keypoint-based Global Association Network for Lane Detection,
Jinsheng Wang, Yinchao Ma, Shaofei Huang, Tianrui Hui, Fei Wang, Chen Qian, Tianzhu Zhang ,
CVPR 2022
Electron Microscopy Image Registration with Transformers,
Fuyu Feng, Tianzhu Zhang , Rui Sun, Jianfeng He, Zhiwei Xiong, Feng Wu,
ICONIP 2022
MAUNet: Modality-Aware Anti-Ambiguity U-Net for Multi-Modality Cell Segmentation,
Wangkai Li, Zhaoyang Li, Rui Sun, Huayu Mai, Naisong Luo, Yuan Wang, Yuwen Pan, Guoxin Xiong, Huakai Lai, Zhiwei Xiong, Tianzhu Zhang ,
Cell Segmentation Challenge @ NeurIPS 2022
Inference of virtual network functions' state via analysis of the CPU behavior,
Charles Shelbourne , Leonardo Linguaglossa , Tianzhu Zhang , Aldo Lipani,
International Teletraffic Congress 2021, Avignon, France
Meta-Attack: Class-agnostic and Model-agnostic Physical Adversarial Attack,
Weiwei Feng, Baoyuan Wu, Tianzhu Zhang , Yong Zhang, Yongdong Zhang,
ICCV 2021
Diverse Part Discovery: Occluded Person Re-Identification With Part-Aware Transformer,
Yulin Li, Jianfeng He, Tianzhu Zhang , Xiang Liu, Yongdong Zhang, Feng Wu,
CVPR 2021
Action Unit Memory Network for Weakly Supervised Temporal Action Localization,
Wang Luo, Tianzhu Zhang , Wenfei Yang, Jingen Liu, Tao Mei, Feng Wu, Yongdong Zhang,
CVPR 2021
Lesion-Aware Transformers for Diabetic Retinopathy Grading,
Rui Sun, Yihao Li, Tianzhu Zhang , Zhendong Mao, Feng Wu, Yongdong Zhang,
CVPR 2021
Uncertainty Guided Collaborative Training for Weakly Supervised Temporal Action Detection,
Wenfei Yang, Tianzhu Zhang , Xiaoyuan Yu, Qi Tian, Yongdong Zhang, Feng Wu,
CVPR 2021
Foreground Activation Maps for Weakly Supervised Object Localization,
Meng Meng, Tianzhu Zhang , Qi Tian, Yongdong Zhang, Feng Wu,
ICCV 2021
Task-aware Part Mining Network for Few-Shot Learning,
Jiamin Wu, Tianzhu Zhang , Yongdong Zhang, Feng Wu,
ICCV 2021
Geometry Uncertainty Projection Network for Monocular 3D Object Detection,
Yan Lu, Xinzhu Ma, Lei Yang, Tianzhu Zhang , Yating Liu, Qi Chu, Junjie Yan, Wanli Ouyang,
ICCV 2021
Inference of virtual network functions' state via analysis of the CPU behavior,
Charles Shelbourne , Leonardo Linguaglossa , Tianzhu Zhang , Aldo Lipani,
ITC 2021
Graph Structured Network for Image-Text Matching,
Chunxiao Liu, Zhendong Mao, Tianzhu Zhang , Hongtao Xie, Bin Wang, Yongdong Zhang,
CVPR 2020
Multi-Modality Cross Attention Network for Image and Sentence Matching,
Xi Wei, Tianzhu Zhang , Yan Li, Yongdong Zhang, Feng Wu,
CVPR 2020
Self-Supervised Domain-Aware Generative Network for Generalized Zero-Shot Learning,
Jiamin Wu, Tianzhu Zhang , Zheng Jun Zha, Jiebo Luo, Yongdong Zhang, Feng Wu,
CVPR 2020
Attention Scaling for Crowd Counting,
Xiaoheng Jiang, Li Zhang, Mingliang Xu, Tianzhu Zhang , Pei Lv, Bing Zhou, Xin Yang, Yanwei Pang,
CVPR 2020
Cross-Modality Paired-Images Generation for RGB-Infrared Person Re-Identification,
Guanan Wang, Tianzhu Zhang , Yang Yang, Jian Cheng, Jianlong Chang, Xu Liang, Zeng Guang Hou,
AAAI 2020
Cross-Modality Person Re-Identification With Shared-Specific Feature Transfer,
Yan Lu, Yue Wu, Bin Liu , Tianzhu Zhang , Baopu Li, Qi Chu, Nenghai Yu,
CVPR 2020
A Structured Graph Attention Network for Vehicle Re-Identification,
Yangchun Zhu, Zheng Jun Zha, Tianzhu Zhang , Jiawei Liu, Jiebo Luo,
ACM Multimedia 2020
Comparing the performance of state-of-the-art software switches for NFV,
Tianzhu Zhang , Leonardo Linguaglossa , Massimo Gallo , Paolo Giaccone, Luigi Iannone , James Roberts ,
CoNEXT 2019, Orlando, United States
A benchmarking methodology for evaluating software switch performance for NFV,
Tianzhu Zhang , Leonardo Linguaglossa , James Roberts , Luigi Iannone , Massimo Gallo , Paolo Giaccone,
NetSoft 2019, Paris, France
Boundary Perception Guidance: A Scribble-Supervised Semantic Segmentation Approach,
Bin Wang, Guojun Qi, Sheng Tang, Tianzhu Zhang , Yunchao Wei, Linghui Li, Yongdong Zhang,
IJCAI 2019
Focus Your Attention: A Bidirectional Focal Attention Network for Image-Text Matching,
Chunxiao Liu, Zhendong Mao, An An Liu, Tianzhu Zhang , Bin Wang, Yongdong Zhang,
ACM Multimedia 2019
I Know the Relationships: Zero-Shot Action Recognition via Two-Stream Graph Convolutional Networks and Knowledge Graphs,
Junyu Gao, Tianzhu Zhang , Changsheng Xu,
AAAI 2019
On the Learnability of Software Router Performance via CPU Measurements,
Charles Shelbourne , Leonardo Linguaglossa , Aldo Lipani, Tianzhu Zhang , Fabien Geyer,
CoNEXT Companion 2019
Graph Convolutional Tracking,
Junyu Gao, Tianzhu Zhang , Changsheng Xu,
CVPR 2019
GCAN: Graph Convolutional Adversarial Network for Unsupervised Domain Adaptation,
Xinhong Ma, Tianzhu Zhang , Changsheng Xu,
CVPR 2019
RGB-Infrared Cross-Modality Person Re-Identification via Joint Pixel and Feature Alignment,
Guanan Wang, Tianzhu Zhang , Jian Cheng, Si Liu, Yang Yang, Zengguang Hou,
ICCV 2019
Exploring Feature Representation and Training Strategies in Temporal Action Localization,
Tingting Xie, Xiaoshan Yang, Tianzhu Zhang , Changsheng Xu, Ioannis Patras,
ICIP 2019
High-speed per-flow software monitoring with limited resources,
Tianzhu Zhang , Leonardo Linguaglossa , Massimo Gallo , Paolo Giaccone, Dario Rossi ,
SIGCOMM Posters and Demos 2018, Budapest, Hungary
FlowMon-DPDK: Parsimonious Per-Flow Software Monitoring at Line Rate,
Tianzhu Zhang , Leonardo Linguaglossa , Massimo Gallo , Paolo Giaccone, Dario Rossi ,
TMA 2018, Vienne, Austria
The Sixth Visual Object Tracking VOT2018 Challenge Results,
Matej Kristan, Ales Leonardis, Jiri Matas, Michael Felsberg, Roman Pflugfelder, Luka Cehovin Zajc, Tomas Vojir, Goutam Bhat, Alan Lukezic, Abdelrahman Eldesokey, Gustavo Fernandez, Alvaro Garcia Martin, Alvaro Iglesias Arias, Aydin Alatan, Abel Gonzalez Garcia, Alfredo Petrosino, Alireza Memarmoghadam, Andrea Vedaldi, Andrej Muhic, Anfeng He, Arnold Smeulders, Asanka Perera, Bo Li, Boyu Chen, Changick Kim, Changsheng Xu, Changzhen Xiong, Cheng Tian, Chong Luo, Chong Sun, Cong Hao, Daijin Kim, Deepak Mishra, Deming Chen, Dong Wang, Dongyoon Wee, Efstratios Gavves, Erhan Gundogdu, Erik Velasco Salido, Fahad Shahbaz Khan, Fan Yang, Fei Zhao, Feng Li, Francesco Battistone, George De Ath, Gorthi Sai Subrahmanyam, Guilherme Sousa Bastos, Haibin Ling, Hamed Kiani Galoogahi, Hankyeol Lee, Haojie Li, Haojie Zhao, Heng Fan, Honggang Zhang, Horst Possegger, Houqiang Li, Huchuan Lu, Hui Zhi, Huiyun Li, Hyemin Lee, Hyung Jin Chang, Isabela Drummond, Jack Valmadre, Jaime Spencer Martin, Javaan Singh Chahl, Jin Young Choi, Jing Li, Jinqiao Wang, Jinqing Qi, Jinyoung Sung, Joakim Johnander, João Henriques, Jongwon Choi, Joost Van De Weijer, Jorge Rodriguez Herranz, Jose Martinez, Josef Kittler, Junfei Zhuang, Junyu Gao, Klemen Grm, Lichao Zhang, Lijun Wang, Lingxiao Yang, Litu Rout, Liu Si, Luca Bertinetto, Lutao Chu, Manqiang Che, Mario Edoardo Maresca, Martin Danelljan, Ming Hsuan Yang, Mohamed Abdelpakey, Mohamed Shehata, Myunggu Kang, Namhoon Lee, Ning Wang, Ondrej Miksik, Payman Moallem, Pablo Vicente Moñivar, Pedro Senna, Peixia Li, Philip Torr, Priya Mariam Raju, Ruihe Qian, Qiang Wang, Qin Zhou, Qing Guo, Rafael Martin Nieto, Rama Krishna Sai Subrahmanyam Gorthi, Ran Tao, Richard Bowden, Richard Everson, Runling Wang, Sangdoo Yun, Seokeon Choi, Sergio Vivas, Shuai Bai, Shuangping Huang, Sihang Wu, Simon Hadfield, Siwen Wang, Stuart Golodetz, Ming Tang, Tianyang Xu, Tianzhu Zhang , Tobias Fischer, Vincenzo Santopietro, Vitomir Struc, Wei Wang, Wangmeng Zuo, Wei Feng, Wei Wu, Wei Zou, Weiming Hu, Wengang Zhou, Wenjun Zeng, Xiaofan Zhang, Xiaohe Wu, Xiao Jun Wu, Xinmei Tian, Yan Li, Yan Lu, Yee Wei Law, Yi Wu, Yiannis Demiris, Yicai Yang, Yifan Jiao, Yuhong Li, Yunhua Zhang, Yuxuan Sun, Zheng Zhang, Zheng Zhu, Zhen Hua Feng, Zhihui Wang, Zhiqun He,
ECCV Workshops 2018
Joint Pose and Expression Modeling for Facial Expression Recognition,
Feifei Zhang, Tianzhu Zhang , Qirong Mao, Changsheng Xu,
CVPR 2018
Facial Expression Recognition in the Wild: A Cycle-Consistent Adversarial Attention Transfer Approach,
Feifei Zhang, Tianzhu Zhang , Qirong Mao, Lingyu Duan, Changsheng Xu,
ACM Multimedia 2018
Learning semantic topics for domain-adapted textual knowledge transfer,
Jie Fu, Shucheng Huang, Tianzhu Zhang , Changsheng Xu,
ICIMCS 2018
Watch, Think and Attend: End-to-End Video Classification via Dynamic Knowledge Evolution Modeling,
Junyu Gao, Tianzhu Zhang , Changsheng Xu,
ACM Multimedia 2018
A Unified Generative Adversarial Framework for Image Generation and Person Re-identification,
Yaoyu Li, Tianzhu Zhang , Lingyu Duan, Changsheng Xu,
ACM Multimedia 2018
The Visual Object Tracking VOT2017 Challenge Results,
Matej Kristan, Ales Leonardis, Jiri Matas, Michael Felsberg, Roman Pflugfelder, Luka Cehovin Zajc, Tomas Vojir, Gustav Hager, Alan Lukezic, Abdelrahman Eldesokey, Gustavo Fernandez, Alvaro Garcia Martin, Andrej Muhic, Alfredo Petrosino, Alireza Memarmoghadam, Andrea Vedaldi, Antoine Manzanera, Antoine Tran, Aydin Alatan, Bogdan Mocanu, Boyu Chen, Chang Huang, Changsheng Xu, Chong Sun, Dalong Du, David Zhang, Dawei Du, Deepak Mishra, Erhan Gundogdu, Erik Velasco Salido, Fahad Shahbaz Khan, Francesco Battistone, Gorthi Sai Subrahmanyam, Goutam Bhat, Guan Huang, Guilherme Sousa Bastos, Guna Seetharaman, Hongliang Zhang, Houqiang Li, Huchuan Lu, Isabela Drummond, Jack Valmadre, Jae Chan Jeong, Jaeil Cho, Jae Yeong Lee, Jana Noskova, Jianke Zhu, Jin Gao, Jingyu Liu, Ji Wan Kim, João Henriques, Jose Martinez, Junfei Zhuang, Junliang Xing, Junyu Gao, Kai Chen, Kannappan Palaniappan, Karel Lebeda, Ke Gao, Kris Kitani, Lei Zhang, Lijun Wang, Lingxiao Yang, Longyin Wen, Luca Bertinetto, Mahdieh Poostchi, Martin Danelljan, Matthias Mueller, Mengdan Zhang, Ming Hsuan Yang, Nianhao Xie, Ning Wang, Ondrej Miksik, Payman Moallem, Pallavi Venugopal, Pedro Senna, Philip Torr, Qiang Wang, Qifeng Yu, Qingming Huang, Rafael Martin Nieto, Richard Bowden, Risheng Liu, Ruxandra Tapu, Simon Hadfield, Siwei Lyu, Stuart Golodetz, Sunglok Choi, Tianzhu Zhang , Titus Zaharia, Vincenzo Santopietro, Wei Zou, Weiming Hu, Wenbing Tao, Wenbo Li, Wengang Zhou, Xianguo Yu, Xiao Bian, Yang Li, Yifan Xing, Yingruo Fan, Zheng Zhu, Zhipeng Zhang, Zhiqun He,
ICCV Workshops 2017
Multi-task Correlation Particle Filter for Robust Object Tracking,
Tianzhu Zhang , Changsheng Xu, Ming Hsuan Yang,
CVPR 2017
Dealing with Misbehaving Controllers in SDN Networks,
Tianzhu Zhang , Andrea Bianco, Paolo Giaccone, Aliakbar Payandehdari Nezhad,
GLOBECOM 2017
On-the-fly traffic classification and control with a stateful SDN approach,
Andrea Bianco, Paolo Giaccone, Seyedaidin Kelki, Nicolas Mejia Campos, Stefano Traverso, Tianzhu Zhang ,
ICC 2017
A Generic Framework for Social Event Analysis,
Shengsheng Qian, Tianzhu Zhang , Changsheng Xu,
ICMR 2017
A Unified Personalized Video Recommendation via Dynamic Recurrent Neural Networks,
Junyu Gao, Tianzhu Zhang , Changsheng Xu,
ACM Multimedia 2017
Video Highlight Detection via Deep Ranking Modeling,
Yifan Jiao, Xiaoshan Yang, Tianzhu Zhang , Shucheng Huang, Changsheng Xu,
PSIVT 2017
The Visual Object Tracking VOT2016 Challenge Results,
Matej Kristan, Ales Leonardis, Jiri Matas, Michael Felsberg, Roman Pflugfelder, Luka Cehovin, Tomas Vojir, Gustav Hager, Alan Lukezic, Gustavo Fernandez, Abhinav Gupta, Alfredo Petrosino, Alireza Memarmoghadam, Alvaro Garcia Martin, Andres Solis Montero, Andrea Vedaldi, Andreas Robinson, Andy Jinhua Ma, Anton Varfolomieiev, Aydin Alatan, Aykut Erdem, Bernard Ghanem, Bin Liu, Bohyung Han, Brais Martinez, Chang Ming Chang, Changsheng Xu, Chong Sun, Daijin Kim, Dapeng Chen, Dawei Du, Deepak Mishra, Dit Yan Yeung, Erhan Gundogdu, Erkut Erdem, Fahad Shahbaz Khan, Fatih Porikli, Fei Zhao, Filiz Bunyak, Francesco Battistone, Gao Zhu, Giorgio Roffo, Gorthi Sai Subrahmanyam, Guilherme Sousa Bastos, Guna Seetharaman, Henry Medeiros, Hongdong Li, Honggang Qi, Horst Bischof, Horst Possegger, Huchuan Lu, Hyemin Lee, Hyeonseob Nam, Hyung Jin Chang, Isabela Drummond, Jack Valmadre, Jae Chan Jeong, Jaeil Cho, Jae Yeong Lee, Jianke Zhu, Jiayi Feng, Jin Gao, Jin Young Choi, Jingjing Xiao, Ji Wan Kim, Jiyeoup Jeong, João Henriques, Jochen Lang, Jongwon Choi, Jose Martinez, Junliang Xing, Junyu Gao, Kannappan Palaniappan, Karel Lebeda, Ke Gao, Krystian Mikolajczyk, Lei Qin, Lijun Wang, Longyin Wen, Luca Bertinetto, Madan Kumar Rapuru, Mahdieh Poostchi, Mario Edoardo Maresca, Martin Danelljan, Matthias Mueller, Mengdan Zhang, Michael Arens, Michel Valstar, Ming Tang, Mooyeol Baek, Muhammad Haris Khan, Naiyan Wang, Nana Fan, Noor Al Shakarji, Ondrej Miksik, Osman Akin, Payman Moallem, Pedro Senna, Philip Torr, Pong Yuen, Qingming Huang, Rafael Martin Nieto, Rengarajan Pelapur, Richard Bowden, Robert Laganiere, Rustam Stolkin, Ryan Walsh, Sebastian Bernd Krah, Shengkun Li, Shengping Zhang, Shizeng Yao, Simon Hadfield, Simone Melzi, Siwei Lyu, Siyi Li, Stefan Becker, Stuart Golodetz, Sumithra Kakanuru, Sunglok Choi, Tao Hu, Thomas Mauthner, Tianzhu Zhang, Tony Pridmore, Vincenzo Santopietro, Weiming Hu, Wenbo Li, Wolfgang Hubner, Xiangyuan Lan, Xiaomeng Wang, Xin Li, Yang Li, Yiannis Demiris, Yifan Wang, Yuankai Qi, Zejian Yuan, Zexiong Cai, Zhan Xu, Zhenyu He, Zhizhen Chi,
ECCV Workshops 2016
3D Part-Based Sparse Tracker with Automatic Synchronization and Registration,
Adel Bibi, Tianzhu Zhang, Bernard Ghanem,
CVPR 2016
Structural Correlation Filter for Robust Visual Tracking,
Si Liu, Tianzhu Zhang, Xiaochun Cao, Changsheng Xu,
CVPR 2016
In Defense of Sparse Tracking: Circulant Sparse Tracker,
Tianzhu Zhang, Adel Bibi, Bernard Ghanem,
CVPR 2016
Multi-modal Multi-view Topic-opinion Mining for Social Event Analysis,
Shengsheng Qian, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu,
ACM Multimedia 2016
Abnormal Event Discovery in User Generated Photos,
Xiaoshan Yang, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu,
ACM Multimedia 2016
The role of inter-controller traffic in SDN controllers placement,
Tianzhu Zhang, Andrea Bianco, Paolo Giaccone,
NFV-SDN 2016
Structural Sparse Tracking,
Tianzhu Zhang, Si Liu, Changsheng Xu, Shuicheng Yan, Bernard Ghanem, Narendra Ahuja, Ming Hsuan Yang,
CVPR 2015
Cross-Domain Collaborative Learning in Social Multimedia,
Shengsheng Qian, Tianzhu Zhang, Richang Hong, Changsheng Xu,
ACM Multimedia 2015
Partial Occlusion Handling for Visual Tracking via Robust Part Matching,
Tianzhu Zhang, Kui Jia, Changsheng Xu, Yi Ma, Narendra Ahuja,
CVPR 2014
Multi-Modal Supervised Latent Dirichlet Allocation for Event Classification in Social Media,
Shengsheng Qian, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu,
ICIMCS 2014
Boosted Multi-modal Supervised Latent Dirichlet Allocation for Social Event Classification,
Shengsheng Qian, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu,
ICPR 2014
Object Tracking by Occlusion Detection via Structured Sparse Learning,
Tianzhu Zhang, Bernard Ghanem, Changsheng Xu, Narendra Ahuja,
CVPR Workshops 2013
Low-Rank Sparse Coding for Image Classification,
Tianzhu Zhang, Bernard Ghanem, Si Liu, Changsheng Xu, Narendra Ahuja,
ICCV 2013
Locality discriminative coding for image classification,
Xiaoshan Yang, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu,
ICIMCS 2013
Latent support vector machine for sign language recognition with Kinect,
Chao Sun, Tianzhu Zhang, Bing Kun Bao, Changsheng Xu,
ICIP 2013
Graph-Guided Fusion Penalty Based Sparse Coding for Image Classification,
Xiaoshan Yang, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu, Min Xu,
PCM 2013
Multi-cue Based Multi-target Tracking with Boosted MHT,
Long Ying, Tianzhu Zhang, Shengsheng Qian, Changsheng Xu,
PCM 2013
Hierarchical Object Representations for Visual Recognition via Weakly Supervised Learning,
Tianzhu Zhang, Rui Cai, Zhiwei Li, Lei Zhang, Hanqing Lu,
ACCV 2012
Load disaggregation using harmonic analysis and regularized optimization,
Jerry Chiang, Tianzhu Zhang, Binbin Chen, Yih Chun Hu,
APSIPA 2012
Robust visual tracking via multi-task sparse learning,
Tianzhu Zhang, Bernard Ghanem, Si Liu, Narendra Ahuja,
CVPR 2012
Low-Rank Sparse Learning for Robust Visual Tracking,
Tianzhu Zhang, Bernard Ghanem, Si Liu, Narendra Ahuja,
ECCV 2012
Robust multi-object tracking via cross-domain contextual information for sports video analysis,
Tianzhu Zhang, Bernard Ghanem, Narendra Ahuja,
ICASSP 2012
Sustainable Urban Solid Waste Management from both Life Cycle and Urban Metabolism Perspectives,
Lili Qu, Tianzhu Zhang, Sai Liang,
ICDMA 2012
Context-aware learning for automatic sports highlight recognition,
Bernard Ghanem, Maya Kreidieh, Marc Farra, Tianzhu Zhang,
ICPR 2012
Hi, magic closet, tell me what to wear!,
Si Liu, Jiashi Feng, Zheng Song, Tianzhu Zhang, Hanqing Lu, Changsheng Xu, Shuicheng Yan,
ACM Multimedia 2012
Human action recognition via multi-view learning,
Tianzhu Zhang, Si Liu, Changsheng Xu, Hanqing Lu,
ICIMCS 2010
A generic framework for event detection in various video domains,
Tianzhu Zhang, Changsheng Xu, Guangyu Zhu, Si Liu, Hanqing Lu,
ACM Multimedia 2010
Human Action Recognition in Videos Using Hybrid Motion Features,
Si Liu, Jing Liu, Tianzhu Zhang, Hanqing Lu,
MMM 2010
Learning semantic scene models by object classification and trajectory clustering,
Tianzhu Zhang, Hanqing Lu, Stan Li,
CVPR 2009
Boosted Exemplar Learning for human action recognition,
Tianzhu Zhang, Jing Liu, Si Liu, Yi Ouyang, Hanqing Lu,
ICCV Workshops 2009
Human action recognition in videos using motion impression image,
Si Liu, Jing Liu, Tianzhu Zhang, Hanqing Lu,
ICIMCS 2009
Co-Training Based Segmentation of Merged Moving Objects,
Tianzhu Zhang, Stan Z. Li, Shiming Xiang, Lun Zhang, Si Liu,
The Eighth International Workshop on Visual Surveillance - VS2008 2008, Marseille, France

Journal articles

Task-Aware Weakly Supervised Object Localization With Transformer,
Meng Meng, Tianzhu Zhang , Zhe Zhang, Yongdong Zhang, Feng Wu,
IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 2023
Hierarchical Shape-Consistent Transformer for Unsupervised Point Cloud Shape Correspondence,
Jianfeng He, Jiacheng Deng, Tianzhu Zhang , Zhe Zhang, Yongdong Zhang,
IEEE Trans. Image Process. 2023
Uncertainty Guided Collaborative Training for Weakly Supervised and Unsupervised Temporal Action Localization,
Wenfei Yang, Tianzhu Zhang , Yongdong Zhang, Feng Wu,
IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 2023
DefQ: Defensive Quantization Against Inference Slow-Down Attack for Edge Computing,
Han Qiu, Tianwei Zhang, Tianzhu Zhang , Hongyu Li, Meikang Qiu,
IEEE Internet Things J. 2023
Adaptive Part Mining for Robust Visual Tracking,
Yinchao Ma, Jianfeng He, Dawei Yang, Tianzhu Zhang , Feng Wu,
IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 2023
System Log Parsing: A Survey,
Tianzhu Zhang , Han Qiu, Gabriele Castellano, Myriana Rifai, Chung Shue (Calvin) Chen , Fabio Pianese ,
IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 2023
Target-Distractor Aware Deep Tracking With Discriminative Enhancement Learning Loss,
Huanlong Zhang, Liyun Cheng, Tianzhu Zhang , Yanfeng Wang, Wen Jun Zhang, Jie Zhang,
IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol. 2022
Adversarial Transformers for Weakly Supervised Object Localization,
Meng Meng, Tianzhu Zhang , Zhe Zhang, Yongdong Zhang, Feng Wu,
IEEE Trans. Image Process. 2022
Visible-Infrared Person Re-Identification With Modality-Specific Memory Network,
Yulin Li, Tianzhu Zhang , Xiang Liu, Qi Tian, Yongdong Zhang, Feng Wu,
IEEE Trans. Image Process. 2022
Diverse Complementary Part Mining for Weakly Supervised Object Localization,
Meng Meng, Tianzhu Zhang , Wenfei Yang, Jian Zhao, Yongdong Zhang, Feng Wu,
IEEE Trans. Image Process. 2022
Focus Your Attention: A Focal Attention for Multimodal Learning,
Chunxiao Liu, Zhendong Mao, Tianzhu Zhang , An An Liu, Bin Wang, Yongdong Zhang,
IEEE Trans. Multim. 2022
Robust Collaborative Learning of Patch-Level and Image-Level Annotations for Diabetic Retinopathy Grading From Fundus Image,
Yehui Yang, Fangxin Shang, Binghong Wu, Dalu Yang, Lei Wang, Yanwu Xu, Wensheng Zhang, Tianzhu Zhang ,
IEEE Trans. Cybern. 2022
Interpreting AI for Networking: Where We Are and Where We Are Going,
Tianzhu Zhang , Han Qiu, Marco Mellia, Yuanjie Li, Hewu Li, Ke Xu,
IEEE Commun. Mag. 2022
Correlation filters based on spatial-temporal Gaussion scale mixture modelling for visual tracking,
Yuan Cao, Guangming Shi, Weisheng Dong, Tianzhu Zhang , Jinjian Wu, Xuemei Xie, Xin Li,
Neurocomputing 2022
A Domain-independent Dual-image based Robust Reversible Watermarking,
Xuejing Guo, Yixiang Fang, Junxiang Wang, Wenchao Zeng, Yi Zhao, Tianzhu Zhang , Yun Qing Shi,
KSII Trans. Internet Inf. Syst. 2022
Bayesian Correlation Filter Learning With Gaussian Scale Mixture Model for Visual Tracking,
Yuan Cao, Guangming Shi, Tianzhu Zhang , Weisheng Dong, Jinjian Wu, Xuemei Xie, Xin Li,
IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol. 2022
Object Tracking via Spatial-Temporal Memory Network,
Zikun Zhou, Xin Li, Tianzhu Zhang , Hongpeng Wang, Zhenyu He,
IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol. 2022
Joint Attention-Guided Feature Fusion Network for Saliency Detection of Surface Defects,
Xiaoheng Jiang, Feng Yan, Yang Lu, Ke Wang, Shuai Guo, Tianzhu Zhang , Yanwei Pang, Jianwei Niu, Mingliang Xu,
IEEE Trans. Instrum. Meas. 2022
Consistency Graph Modeling for Semantic Correspondence,
Jianfeng He, Tianzhu Zhang , Yuhui Zheng, Mingliang Xu, Yongdong Zhang, Feng Wu,
IEEE Trans. Image Process. 2021
Multi-Scale Structure-Aware Network for Weakly Supervised Temporal Action Detection,
Wenfei Yang, Tianzhu Zhang , Zhendong Mao, Yongdong Zhang, Qi Tian, Feng Wu,
IEEE Trans. Image Process. 2021
Local Correspondence Network for Weakly Supervised Temporal Sentence Grounding,
Wenfei Yang, Tianzhu Zhang , Yongdong Zhang, Feng Wu,
IEEE Trans. Image Process. 2021
Density-Aware Multi-Task Learning for Crowd Counting,
Xiaoheng Jiang, Li Zhang, Tianzhu Zhang , Pei Lv, Bing Zhou, Yanwei Pang, Mingliang Xu, Changsheng Xu,
IEEE Trans. Multim. 2021
Performance benchmarking of state-of-the-art software switches for NFV,
Tianzhu Zhang , Leonardo Linguaglossa , Paolo Giaccone, Luigi Iannone, James Roberts,
Comput. Networks 2021
Learning to Model Relationships for Zero-Shot Video Classification,
Junyu Gao, Tianzhu Zhang , Changsheng Xu,
IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 2021
NFV Platforms: Taxonomy, Design Choices and Future Challenges,
Tianzhu Zhang , Han Qiu, Leonardo Linguaglossa , Walter Cerroni, Paolo Giaccone,
IEEE Trans. Netw. Serv. Manag. 2021
Part-based Structured Representation Learning for Person Re-identification,
Yaoyu Li, Hantao Yao, Tianzhu Zhang , Changsheng Xu,
ACM Trans. Multim. Comput. Commun. Appl. 2021
Self-Supervised Agent Learning for Unsupervised Cross-Domain Person Re-Identification,
Kongzhu Jiang, Tianzhu Zhang , Yongdong Zhang, Feng Wu, Yong Rui,
IEEE Trans. Image Process. 2020
Geometry Guided Pose-Invariant Facial Expression Recognition,
Feifei Zhang, Tianzhu Zhang , Qirong Mao, Changsheng Xu,
IEEE Trans. Image Process. 2020
A Unified Deep Model for Joint Facial Expression Recognition, Face Synthesis, and Face Alignment,
Feifei Zhang, Tianzhu Zhang , Qirong Mao, Changsheng Xu,
IEEE Trans. Image Process. 2020
Discriminative multimodal embedding for event classification,
Fan Qi, Xiaoshan Yang, Tianzhu Zhang , Changsheng Xu,
Neurocomputing 2020
Cross-modality paired-images generation and augmentation for RGB-infrared person re-identification,
Guanan Wang, Yang Yang, Tianzhu Zhang , Jian Cheng, Zengguang Hou, Prayag Tiwari, Hari Mohan Pandey,
Neural Networks 2020
Guest Editorial Introduction to the Special Section on Intelligent Visual Content Analysis and Understanding,
Hongliang Li, Lu Fang, Tianzhu Zhang ,
IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol. 2020
Online Multi-Expert Learning for Visual Tracking,
Zhetao Li, Wei Wei, Tianzhu Zhang , Meng Wang, Sujuan Hou, Xin Peng,
IEEE Trans. Image Process. 2020
Multi-Level Correlation Adversarial Hashing for Cross-Modal Retrieval,
Xinhong Ma, Tianzhu Zhang , Changsheng Xu,
IEEE Trans. Multim. 2020
Video Highlight Detection via Region-Based Deep Ranking Model,
Yifan Jiao, Tianzhu Zhang , Shucheng Huang, Bin Liu , Changsheng Xu,
Int. J. Pattern Recognit. Artif. Intell. 2019
使用模糊聚类的胶囊网络在图像分类上的研究 (Study on Image Classification of Capsule Network Using Fuzzy Clustering),
Tianzhu Zhang , Chengming Zou,
计算机科学 2019
Multi-modal max-margin supervised topic model for social event analysis,
Feng Xue, Jianwei Wang, Shengsheng Qian, Tianzhu Zhang , Xueliang Liu, Changsheng Xu,
Multim. Tools Appl. 2019
Learning Multi-Task Correlation Particle Filters for Visual Tracking,
Tianzhu Zhang , Changsheng Xu, Ming Hsuan Yang,
IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 2019
Robust Structural Sparse Tracking,
Tianzhu Zhang , Changsheng Xu, Ming Hsuan Yang,
IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 2019
TAME: An Efficient Task Allocation Algorithm for Integrated Mobile Gaming,
Tianzhu Zhang , Carla Fabiana Chiasserini, Paolo Giaccone,
IEEE Syst. J. 2019
SMART: Joint Sampling and Regression for Visual Tracking,
Junyu Gao, Tianzhu Zhang , Changsheng Xu,
IEEE Trans. Image Process. 2019
Deep Multi-Modality Adversarial Networks for Unsupervised Domain Adaptation,
Xinhong Ma, Tianzhu Zhang , Changsheng Xu,
IEEE Trans. Multim. 2019
FloWatcher-DPDK: Lightweight Line-Rate Flow-Level Monitoring in Software,
Tianzhu Zhang , Leonardo Linguaglossa , Massimo Gallo , Paolo Giaccone, Dario Rossi,
IEEE Trans. Netw. Serv. Manag. 2019
Robust Target Tracking by Online Random Forests and Superpixels,
Wei Wang, Chunping Wang, Si Liu, Tianzhu Zhang , Xiaochun Cao,
IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol. 2018
P2T: Part-to-Target Tracking via Deep Regression Learning,
Junyu Gao, Tianzhu Zhang , Xiaoshan Yang, Changsheng Xu,
IEEE Trans. Image Process. 2018
Correlation Particle Filter for Visual Tracking,
Tianzhu Zhang , Si Liu, Changsheng Xu, Bin Liu, Ming Hsuan Yang,
IEEE Trans. Image Process. 2018
Three-Dimensional Attention-Based Deep Ranking Model for Video Highlight Detection,
Yifan Jiao, Zhetao Li, Shucheng Huang, Xiaoshan Yang, Bin Liu, Tianzhu Zhang ,
IEEE Trans. Multim. 2018
Cross-Domain Collaborative Learning via Discriminative Nonparametric Bayesian Model,
Shengsheng Qian, Tianzhu Zhang , Changsheng Xu,
IEEE Trans. Multim. 2018
Online Multimodal Multiexpert Learning for Social Event Tracking,
Shengsheng Qian, Tianzhu Zhang , Changsheng Xu,
IEEE Trans. Multim. 2018
Deep-Structured Event Modeling for User-Generated Photos,
Xiaoshan Yang, Tianzhu Zhang , Changsheng Xu,
IEEE Trans. Multim. 2018
Text2Video: An End-to-end Learning Framework for Expressing Text With Videos,
Xiaoshan Yang, Tianzhu Zhang , Changsheng Xu,
IEEE Trans. Multim. 2018
Discriminative Reverse Sparse Tracking via Weighted Multitask Learning,
Yehui Yang, Wenrui Hu, Wensheng Zhang, Tianzhu Zhang , Yuan Xie,
IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol. 2017
Temporal Restricted Visual Tracking Via Reverse-Low-Rank Sparse Learning,
Yehui Yang, Wenrui Hu, Yuan Xie, Wensheng Zhang, Tianzhu Zhang ,
IEEE Trans. Cybern. 2017
The role of the inter-controller consensus in the placement of distributed SDN controllers,
Tianzhu Zhang , Paolo Giaccone, Andrea Bianco, Samuele De Domenico,
Comput. Commun. 2017
Deep Relative Tracking,
Junyu Gao, Tianzhu Zhang , Xiaoshan Yang, Changsheng Xu,
IEEE Trans. Image Process. 2017
Special Issue on Visual Tracking,
Xue Mei, Tianzhu Zhang, Huchuan Lu, Ming Hsuan Yang, Kyoung Mu Lee, Horst Bischof,
Comput. Vis. Image Underst. 2016
ROML: A Robust Feature Correspondence Approach for Matching Objects in A Set of Images,
Kui Jia, Tsung Han Chan, Zinan Zeng, Shenghua Gao, Gang Wang, Tianzhu Zhang, Yi Ma,
Int. J. Comput. Vis. 2016
Robust Visual Tracking via Exclusive Context Modeling,
Tianzhu Zhang, Bernard Ghanem, Si Liu, Changsheng Xu, Narendra Ahuja,
IEEE Trans. Cybern. 2016
Multi-Modal Event Topic Model for Social Event Analysis,
Shengsheng Qian, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu, Jie Shao,
IEEE Trans. Multim. 2016
Deep Relative Attributes,
Xiaoshan Yang, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu, Shuicheng Yan, Shamim Hossain, Ahmed Ghoneim,
IEEE Trans. Multim. 2016
Semantic Feature Mining for Video Event Understanding,
Xiaoshan Yang, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu,
ACM Trans. Multim. Comput. Commun. Appl. 2016
Robust Visual Tracking Via Consistent Low-Rank Sparse Learning,
Tianzhu Zhang, Si Liu, Narendra Ahuja, Ming Hsuan Yang, Bernard Ghanem,
Int. J. Comput. Vis. 2015
A new discriminative coding method for image classification,
Xiaoshan Yang, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu,
Multim. Syst. 2015
Multi-object tracking via MHT with multiple information fusion in surveillance video,
Long Ying, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu,
Multim. Syst. 2015
Latent Support Vector Machine Modeling for Sign Language Recognition with Kinect,
Chao Sun, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu,
ACM Trans. Intell. Syst. Technol. 2015
Cross-Domain Feature Learning in Multimedia,
Xiaoshan Yang, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu,
IEEE Trans. Multim. 2015
Automatic Visual Concept Learning for Social Event Understanding,
Xiaoshan Yang, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu, Shamim Hossain,
IEEE Trans. Multim. 2015
Boosted Multifeature Learning for Cross-Domain Transfer,
Xiaoshan Yang, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu, Ming Hsuan Yang,
ACM Trans. Multim. Comput. Commun. Appl. 2015
Social Event Classification via Boosted Multimodal Supervised Latent Dirichlet Allocation,
Shengsheng Qian, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu, Shamim Hossain,
ACM Trans. Multim. Comput. Commun. Appl. 2014
Cross-Domain Multi-Event Tracking via CO-PMHT,
Tianzhu Zhang, Changsheng Xu,
ACM Trans. Multim. Comput. Commun. Appl. 2014
Robust Visual Tracking via Structured Multi-Task Sparse Learning,
Tianzhu Zhang, Bernard Ghanem, Si Liu, Narendra Ahuja,
Int. J. Comput. Vis. 2013
M4L: Maximum margin Multi-instance Multi-cluster Learning for scene modeling,
Tianzhu Zhang, Si Liu, Changsheng Xu, Hanqing Lu,
Pattern Recognit. 2013
Discriminative Exemplar Coding for Sign Language Recognition With Kinect,
Chao Sun, Tianzhu Zhang, Bing Kun Bao, Changsheng Xu, Tao Mei,
IEEE Trans. Cybern. 2013
Mining Semantic Context Information for Intelligent Video Surveillance of Traffic Scenes,
Tianzhu Zhang, Si Liu, Changsheng Xu, Hanqing Lu,
IEEE Trans. Ind. Informatics 2013
Weakly Supervised Graph Propagation Towards Collective Image Parsing,
Si Liu, Shuicheng Yan, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu, Jing Liu, Hanqing Lu,
IEEE Trans. Multim. 2012
A Generic Framework for Video Annotation via Semi-Supervised Learning,
Tianzhu Zhang, Changsheng Xu, Guangyu Zhu, Si Liu, Hanqing Lu,
IEEE Trans. Multim. 2012
Boosted multi-class semi-supervised learning for human action recognition,
Tianzhu Zhang, Si Liu, Changsheng Xu, Hanqing Lu,
Pattern Recognit. 2011
Boosted Exemplar Learning for Action Recognition and Annotation,
Tianzhu Zhang, Jing Liu, Si Liu, Changsheng Xu, Hanqing Lu,
IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol. 2011

Misc

The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation,
Lingdong Kong, Yaru Niu, Shaoyuan Xie, Hanjiang Hu, Lai Xing Ng, Benoit Cottereau, Ding Zhao, Liangjun Zhang, Hesheng Wang, Wei Tsang Ooi, Ruijie Zhu, Ziyang Song, Li Liu, Tianzhu Zhang , Jun Yu, Mohan Jing, Pengwei Li, Xiaohua Qi, Cheng Jin, Yingfeng Chen, Jie Hou, Jie Zhang, Zhen Kan, Qiang Ling, Liang Peng, Minglei Li, Di Xu, Changpeng Yang, Yuanqi Yao, Gang Wu, Jian Kuai, Xianming Liu, Junjun Jiang, Jiamian Huang, Baojun Li, Jiale Chen, Shuang Zhang, Sun Ao, Zhenyu Li, Runze Chen, Haiyong Luo, Fang Zhao, Jingze Yu,
CoRR 2023
Operationalizing AI in Future Networks: A Bird's Eye View from the System Perspective,
Tianzhu Zhang , Masoud Hemmatpour, Shashwat Mishra , Leonardo Linguaglossa , Dong Zhang, Chung Shue (Calvin) Chen , Marco Mellia, Armen Aghasaryan,
CoRR 2023
Learning Dynamic Compact Memory Embedding for Deformable Visual Object Tracking,
Pengfei Zhu, Hongtao Yu, Kaihua Zhang, Yu Wang, Shuai Zhao, Lei Wang, Tianzhu Zhang , Qinghua Hu,
CoRR 2021
Describe and Attend to Track: Learning Natural Language guided Structural Representation and Visual Attention for Object Tracking,
Xiao Wang, Chenglong Li, Rui Yang, Tianzhu Zhang , Jin Tang, Bin Luo,
CoRR 2018
The Role of Inter-Controller Traffic for Placement of Distributed SDN Controllers,
Andrea Bianco, Paolo Giaccone, Samuele De Domenico, Tianzhu Zhang,
CoRR 2016