People


Bin Liu

Institution office homepage group
 Institut Mines-Telecom 33 None Guests

Books And Theses

Mécanismes de handover inter système 3G-WiMAX. Etude des performances comparées d'une approche basée sur IP et d'une approche utilisant des protocoles radio de niveau 2 Design and performance evaluation of inter-RAT handover mechanisms for WiMAX and 3G-LTE networks,
Bin Liu,
2009

Articles

NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising - Dataset, Methods and Results,
Abdelrahman Abdelhamed, Mahmoud Afifi, Radu Timofte, Michael Brown, Yue Cao, Zhilu Zhang, Wangmeng Zuo, Xiaoling Zhang, Jiye Liu, Wendong Chen, Changyuan Wen, Meng Liu, Shuailin Lv, Yunchao Zhang, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Xiyu Yu, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Songhyun Yu, Bumjun Park, Jechang Jeong, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Zengli Yang, Long Bao, Shuangquan Wang, Dongwoon Bai, Jungwon Lee, Youngjung Kim, Kyeongha Rho, Changyeop Shin, Sungho Kim, Pengliang Tang, Yiyun Zhao, Yuqian Zhou, Yuchen Fan, Thomas Huang, Zhihao Li, Nisarg Shah, Wei Liu, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Marcin Mozejko, Tomasz Latkowski, Lukasz Treszczotko, Michal Szafraniuk, Krzysztof Trojanowski, Yanhong Wu, Pablo Navarrete Michelini, Fengshuo Hu, Yunhua Lu, Sujin Kim, Wonjin Kim, Jaayeon Lee, Jang Hwan Choi, Magauiya Zhussip, Azamat Khassenov, Jong Hyun Kim, Hwechul Cho, Priya Kansal, Sabari Nathan, Zhangyu Ye, Xiwen Lu, Yaqi Wu, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Siliang Tang, Yanpeng Cao, Matteo Maggioni, Ioannis Marras, Thomas Tanay, Gregory Slabaugh, Youliang Yan, Myungjoo Kang, Han Soo Choi, Kyungmin Song, Shusong Xu, Xiaomu Lu, Tingniao Wang, Chunxia Lei, Bin Liu , Rajat Gupta, Vineet Kumar,
CVPR Workshops 2020
Innovative Design and Coordinated Control of Multi-mode Coupling Drive System with a Speed-up Clutch for Plug-in Hybrid Electric Vehicles,
Bingnan Qi, Wei Liu, Lipeng Zhang, Qikang Jia, Shaohua Li, Bin Liu ,
ISIE 2019
Deep Segment Attentive Embedding for Duration Robust Speaker Verification,
Bin Liu , Shuai Nie, Wenju Liu, Hui Zhang, Xiangang Li, Changliang Li,
APSIPA 2019
Jointly Adversarial Enhancement Training for Robust End-to-End Speech Recognition,
Bin Liu , Shuai Nie, Shan Liang, Wenju Liu, Meng Yu, Lianwu Chen, Shouye Peng, Changliang Li,
INTERSPEECH 2019
A study on the use of discrete event data for prognostics and health management: discovery of association rules,
Bin Liu , Phuc Do Van, Benoît Iung, Min Xie, Flavien Peysson,
The Fourth European Conference of the PHM Society, PHME18 2018, Utrecht, Netherlands
Identification of DNA-binding proteins by auto-cross covariance transformation,
Qiwen Dong, Shanyi Wang, Kai Wang, Xuan Liu, Bin Liu ,
BIBM 2015
Creating an integrated marketing information system,
Jian Sen Liu, Kun Zhai, Bin Liu ,
ICSAI 2014
Extraction and characterization of buildings in urban areas via joint use of high-resolution SAR and optical imagery,
Bin Liu , Florence Tupin, Yingzhao Liu, Wenxian Yu,
IGARSS 2013, Melbourne, Australia
Molecular biological characteristics based Hierarchical Mumford-Shah Vector-Model for the delineation of biological target volumes corresponding to head and neck tumors,
Guocai Liu, Weili Yang, Suyu Zhu, Qiu Huang, Zaijie Huang, Haiyan Wu, Min Liu, Wenlin Huang, Bin Liu , Jinguang Liu, Bingqiang Hu, Yi Mo, Jiutang Zhang, Biao Zeng, Yuan Yuan, Xiang Peng, Ke Liu, Jumei Zhou,
EMBC 2013
Dynamic separation of b-lymphoma cells from red blood cells using optically-induced electrokinetics,
Wenfeng Liang, Bin Liu , Lianqing Liu, Zaili Dong, Gwo Bin Lee, Wen Jung Li, Weijing Zhang,
NEMS 2013
An ontology based semantic heterogeneity measurement framework for optimization in distributed data mining,
Bin Liu , Shu Gui Cao, Dong Fang Cao, Qing Chun Li, Hai Tao Liu, Shao Nan Shi,
ICMLC 2012
Radio map position inference algorithm for indoor positioning systems,
Wei Liu, Bing Qiang Ng, Bin Liu , Yong Liang Guan, Yan Hao Leow, Jun Huang,
ICON 2012
The Fuzzy Synthesize Assess in Reliability and Maintainability of Military Engineer Machinery,
Xiaonan Zhang, Anxin Liu, Bin Liu, Jun Yan, Yaoming Gao, Hongliang Liu,
SSME 2009
Optimization Way of Engineering Equipment Maintenance Based on Process Algebra,
Xiaonan Zhang, Anxin Liu, Jun Yan, Bin Liu, Hongliang Liu, Qingzheng Gao,
SSME 2009
Distributing Genome Sequence Databases with a Publish/Subscribe Middleware,
Chen Wang, Bing Bing Zhou, Fabian Brites, Bin Liu, Albert Zomaya,
SASO 2007
TREC 11 Experiments at CAS-ICT - Filtering and Web,
Hongbo Xu, Zhifeng Yang, Bin Wang, Bin Liu, Jun Cheng, Yue Liu, Zhe Yang, Xueqi Cheng, Shuo Bai,
TREC 2002

Journal articles

Confronting Racism in Chemistry Journals,
Cynthia Burrows, Jiaxiang Huang, Shu Wang, Hyun Jae Kim, Gerald J. Meyer, Kirk Schanze, T. Randall Lee, Jodie L. Lutkenhaus, David Kaplan, Christopher Jones, Carolyn Bertozzi, Laura Kiessling, Mary Beth Mulcahy, M. G. Finn, Joel Blum, Craig W. Lindsley, Prashant Kamat, Wonyong Choi, Shane Snyder, Courtney Aldrich, Stuart Rowan, Bin Liu , Dennis C. Liotta, Paul S. Weiss, Deqing Zhang, Krishna Ganesh, Harry Atwater, J. Justin Gooding, David Allen, Christopher Voigt, Jonathan V Sweedler, Vincent M. Rotello, Sébastien Lecommandoux, Shana Sturla, Sharon Hammes-Schiffer, Jillian Buriak, Jonathan William Steed, Hongwei Wu, Julie Zimmerman, Bryan W. Brooks, Phillip Savage, William Tolman, Thomas Hofmann, Joan Brennecke, Thomas Holmes, Jr. Kenneth M. Merz, Gustavo Scuseria, William Jorgensen, Gunda Georg, Shaomeng Wang, Philip Proteau, John Yates Iii, Peter Stang, Gilbert C Walker, Marc A. Hillmyer, Lynne Taylor, Teri Odom, Erick Carreira, Kai Rossen, Paul Chirik, Scott J. Miller, Joan-Emma Shea, Anne Mccoy, Martin Zanni, Gregory Hartland, Gregory Scholes, Joseph A. Loo, James Milne, Sarah Tegen, Daniel Kulp, Julia Laskin,
ACS Applied Materials & Interfaces 2020
Update to Our Reader, Reviewer, and Author Communities—April 2020,
Cynthia Burrows, Shu Wang, Hyun Jae Kim, Gerald Meyer, Kirk Schanze, T. Randall Lee, Jodie Lutkenhaus, David Kaplan, Christopher Jones, Carolyn Bertozzi, Laura Kiessling, Mary Beth Mulcahy, Craig Lindsley, M. Finn, Joel Blum, Prashant Kamat, Courtney Aldrich, Stuart Rowan, Bin Liu , Dennis Liotta, Paul Weiss, Deqing Zhang, Krishna Ganesh, Patrick Sexton, Harry Atwater, J. Justin Gooding, David Allen, Christopher Voigt, Jonathan Sweedler, Alanna Schepartz, Vincent Rotello, Sébastien Lecommandoux, Shana Sturla, Sharon Hammes-Schiffer, Jillian Buriak, Jonathan Steed, Hongwei Wu, Julie Zimmerman, Bryan Brooks, Phillip Savage, William Tolman, Thomas Hofmann, Joan Brennecke, Thomas Holme, Kenneth Merz, Gustavo Scuseria, William Jorgensen, Gunda Georg, Shaomeng Wang, Philip Proteau, John Yates, Peter Stang, Gilbert Walker, Marc Hillmyer, Lynne Taylor, Teri Odom, Erick Carreira, Kai Rossen, Paul Chirik, Scott Miller, Anne Mccoy, Joan-Emma Shea, Martin Zanni, Catherine Murphy, Gregory Scholes, Joseph Loo,
Journal of the American Chemical Society 2020
Hexagonal Boron Nitride Single Crystal Growth from Solution with a Temperature Gradient,
Jiahan Li, Yuan Chao, Christine Elias, Junyong Wang, Xiaotiang Zhang, Gaihua Ye, Huang Chaoran, Martin Kuball, Goki Eda, Joan M; Redwing, Rui He, Guillaume Cassabois, Bernard Gil, Pierre Valvin, Thomas Pelini, Bin Liu , James H Edgar,
Chemistry of Materials 2020
Stochastic filtering approach for condition-based maintenance considering sensor degradation,
Bin Liu , Phuc Do Van, Benoît Iung, Min Xie,
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 2020
Landing site topographic mapping and rover localization for Chang'e-4 mission,
Zhaoqin Liu, Kaichang Di, Jian Li, Jianfeng Xie, Xiaofeng Cui, Luhua Xi, Wenhui Wan, Man Peng, Bin Liu , Yexin Wang, Sheng Gou, Zongyu Yue, Tianyi Yu, Lichun Li, Jia Wang, Chuankai Liu, Xin Xin, Mengna Jia, Zheng Bo, Jia Liu, Runzhi Wang, Shengli Niu, Kuan Zhang, Yi You, Bing Liu, Jiangang Liu,
Sci. China Inf. Sci. 2020
Life cycle cost analysis considering multiple dependent degradation processes and environmental influence,
Bin Liu , Xiujie Zhao, Guoquan Liu, Yiqi Liu,
Reliab. Eng. Syst. Saf. 2020
Deep Learning Inversion of Electrical Resistivity Data,
Bin Liu , Qian Guo, Shucai Li, Benchao Liu, Yuxiao Ren, Yonghao Pang, Xu Guo, Lanbo Liu, Peng Jiang,
IEEE Trans. Geosci. Remote. Sens. 2020
Satellite-based monitoring and statistics for raft and cage aquaculture in China's offshore waters,
Yueming Liu, Zhihua Wang, Xiaomei Yang, Yuanzhi Zhang, Fengshuo Yang, Bin Liu , Peiyuan Cai,
Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinformation 2020
The list coloring and list total coloring of planar graphs with maximum degree at least 7,
Bin Liu , Lin Sun, Bing Wang, Jian Liang Wu,
Discuss. Math. Graph Theory 2020
Microstructure and Mechanical Properties of TaNbVTiAlx Refractory High-Entropy Alloys,
Li Xiang, Wenmin Guo, Bin Liu , Ao Fu, Jianbo Li, Qihong Fang, Yong Liu,
Entropy 2020
Geospatial technologies for Chang'e-3 and Chang'e-4 lunar rover missions,
Kaichang Di, Zhaoqin Liu, Wenhui Wan, Man Peng, Bin Liu , Yexin Wang, Sheng Gou, Zongyu Yue,
Geo spatial Inf. Sci. 2020
Extreme learning machine with coefficient weighting and trained local receptive fields for image classification,
Chao Wu, Yaqian Li, Yaru Zhang, Jing Liu, Bin Liu ,
Multim. Tools Appl. 2020
Fine-Scale Coastal Storm Surge Disaster Vulnerability and Risk Assessment Model - A Case Study of Laizhou Bay, China,
Yueming Liu, Chen Lu, Xiaomei Yang, Zhihua Wang, Bin Liu ,
Remote. Sens. 2020
An Empirical Model to Estimate Abundance of Nanophase Metallic Iron (npFe0) in Lunar Soils,
Dawei Liu, Yuanzhi Zhang, Guangliang Zhang, Bin Liu , Xin Ren, Rui Xu, Chunlai Li,
Remote. Sens. 2020
Ultrahigh Resolution Thickness Measurement Technique Based on a Hollow Core Optical Fiber Structure,
Zheyu Wu, Bin Liu , Jiangfeng Zhu, Juan Liu, Shengpeng Wan, Tao Wu, Jinghua Sun,
Sensors 2020
End-to-End Post-Filter for Speech Separation With Deep Attention Fusion Features,
Cunhang Fan, Jianhua Tao, Bin Liu , Jiangyan Yi, Zhengqi Wen, Xuefei Liu,
IEEE ACM Trans. Audio Speech Lang. Process. 2020
A meta-analysis of 1,119 manipulative experiments on terrestrial carbon-cycling responses to global change,
Jian Song, Shiqiang Wan, Shilong Piao, Alan Knapp, Aimée Classen, Sara Vicca, Philippe Ciais, Mark Hovenden, Sébastian Leuzinger, Claus Beier, Paul Kardol, Jianyang Xia, Qiang Liu, Jingyi Ru, Zhenxing Zhou, Yiqi Luo, Dali Guo, J. Adam Langley, Jakob Zscheischler, Jeffrey Dukes, Jianwu Tang, Jiquan Chen, Kirsten Hofmockel, Lara Kueppers, Lindsey Rustad, Lingli Liu, Melinda Smith, Pamela Templer, R. Quinn Thomas, Richard Norby, Richard Phillips, Shuli Niu, Simone Fatichi, Yingping Wang, Pengshuai Shao, Hongyan Han, Dandan Wang, Lingjie Lei, Jiali Wang, Xiaona Li, Qian Zhang, Xiaoming Li, Fanglong Su, Bin Liu , Fan Yang, Gaigai Ma, Guoyong Li, Yanchun Liu, Yinzhan Liu, Zhongling Yang, Kesheng Zhang, Yuan Miao, Mengjun Hu, Chuang Yan, Ang Zhang, Mingxing Zhong, Yan Hui, Ying Li, Mengmei Zheng,
Nature Ecology & Evolution 2019
An improved adaptive NSGA-II with multi-population algorithm,
Zhibiao Zhao, Bin Liu , Chunran Zhang, Haoran Liu,
Appl. Intell. 2019
Lifetime Enhancement of a Circulated Cooling Perovskite Quantum Dots Colloidal Solution System for Laser Illuminations,
Zongtao Li, Xue Ting Tang, Jia Dong Yu, Yong Tang, Binhai Yu, Yu Ling Hu, Bin Liu , Xin Rui Ding,
IEEE Access 2019
Microstructure and Mechanical Property Evolution during Annealing of a Cold-Rolled Metastable Powder Metallurgy High Entropy Alloy,
Liangsheng Li, Jingwen Qiu, Wenmin Guo, Bin Liu , Rui Zhou, Zheng Li, Yong Liu,
Entropy 2019
Dynamic Mechanical Properties and Microstructure of an (Al0.5CoCrFeNi)0.95Mo0.025C0.025 High Entropy Alloy,
Bingfeng Wang, Chu Wang, Bin Liu , Xiaoyong Zhang,
Entropy 2019
Effects of Annealing on Microstructure and Mechanical Properties of Metastable Powder Metallurgy CoCrFeNiMo0.2 High Entropy Alloy,
Cui Zhang, Bin Liu , Yong Liu, Qihong Fang, Wenmin Guo, Hu Yang,
Entropy 2019
Using Multi-Sensor Satellite Images and Auxiliary Data in Updating and Assessing the Accuracies of Urban Land Products in Different Landscape Patterns,
Fengshuo Yang, Zhihua Wang, Xiaomei Yang, Yueming Liu, Bin Liu , Jun Wang, Junmei Kang,
Remote. Sens. 2019
A Novel Signal Separation and De-Noising Technique for Doppler Radar Vital Signal Detection,
Xiaoling Li, Bin Liu , Yang Liu, Jiawei Li, Jiarui Lai, Ziming Zheng,
Sensors 2019
Application of Micro Quartz Tuning Fork in Trace Gas Sensing by Use of Quartz-Enhanced Photoacoustic Spectroscopy,
Haoyang Lin, Zhao Huang, Ruifeng Kan, Huadan Zheng, Yihua Liu, Bin Liu , Linpeng Dong, Wenguo Zhu, Jieyuan Tang, Jianhui Yu, Zhe Chen, Frank Tittel,
Sensors 2019
A Lamb Wave Wavenumber-Searching Method for a Linear PZT Sensor Array,
Bin Liu , Tingzhang Liu, Jianfei Zhao,
Sensors 2019
Mining-Induced Time-Series Deformation Investigation Based on SBAS-InSAR Technique - A Case Study of Drilling Water Solution Rock Salt Mine,
Xiangbin Liu, Xuemin Xing, Debao Wen, Lifu Chen, Zhihui Yuan, Bin Liu , Jianbo Tan,
Sensors 2019
Extracting Coastal Raft Aquaculture Data from Landsat 8 OLI Imagery,
Jun Wang, Lichun Sui, Xiaomei Yang, Zhihua Wang, Yueming Liu, Junmei Kang, Chen Lu, Fengshuo Yang, Bin Liu ,
Sensors 2019
Propagated mesh normal filtering,
Bin Liu , Junjie Cao, Weiming Wang, Ning Ma, Bo Li, Ligang Liu, Xiuping Liu,
Comput. Graph. 2018
Aberrant functional connectivity in patients with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome - a resting-state functional MRI study,
Yu Ting Liu, Hui Jun Li, Ting Chen, Ya Qing Huang, Lian Zhang, Hui Xin Zhang, Zhi Chun Huang, Bin Liu , Ming Yang,
Multim. Tools Appl. 2018
Crop model improvement reduces the uncertainty of the response to temperature of multi-model ensembles,
Andrea Maiorano, Pierre Martre, Senthold Asseng, Frank Ewert, Christoph Müller, Reimund P. Rotter, Alex C. Ruane, Mikhail A. Semenov, Daniel Wallach, Enli Wang, Phillip D. Alderman, Belay T. Kassie, Christian Biernath, Bruno Basso, Davide Cammarano, Andrew J. Challinor, Jordi Doltra, Benjamin Dumont, Ehsan Eyshi Rezaei, Sebastian Gayler, Kurt Christian Kersebaum, Bruce A. Kimball, Ann-Kristin Koehler, Bin Liu , Garry O'Leary, Jørgen E. Olesen, Michael J. Ottman, Eckart Priesack, Matthew Reynolds, Pierre Stratonovitch, Thilo Streck, Peter J. Thorburn, Katharina Waha, Gerard W. Wall, Jeffrey W. White, Zhigan Zhao, Yan Zhu,
Field Crops Research 2017
Effects of Magnetic Field on the Phase Change Cells and the Formation of Ice Crystals in Biomaterials: Carrot Case,
Bin Liu , Jianfei Song, Zhaodn Yao, Rachid Bennacer,
Journal of Thermal Science and Engineering Applications 2017
Effect of external convection on evaporating cooling for a volatile meniscus,
Cosimo Buffone, Khellil Sefiane, Rachid Bennacer, Bin Liu ,
Experimental Thermal and Fluid Science 2017
Re-estimating NH 3 Emissions from Chinese Cropland by a New Nonlinear Model,
Feng Zhou, Philippe Ciais, Kentaro Hayashi, James Galloway, Dong-Gill Kim, Changliang Yang, Shiyu Li, Bin Liu , Ziyin Shang, Shuoshuo Gao,
Environmental Science & Technology 2016
A scale-free topology model with fault-tolerance and intrusion-tolerance in wireless sensor networks,
Haoran Liu, Rongrong Yin, Bin Liu , Yaqian Li,
Comput. Electr. Eng. 2016
Image deblurring based on light streak shape,
Xiuping Liu, Bin Liu , Meng Liu, Weiming Wang, Zhiling Yu,
J. Electronic Imaging 2016
An improved semi-analytical solution for stress at round-tip notches Une solution semi-analytique améliorée pour le stress aux encoches arrondies,
Mingchao Liu, Yixiang Gan, Dorian A.H. Hanaor, Bin Liu , Chang-Qing Chen,
Engineering Fracture Mechanics 2015
Experimental study of the chimney effect in a solar hybrid double wall,
Bin Liu , Xiaoyan Ma, Xiaolin Wang, Chao Dang, Qingwei Wang, Rachid Bennacer,
Solar Energy 2015
A new grafted rootstock against root-knot nematode for cucumber, melon, and watermelon,
Bin Liu , Jiaojiao Ren, Yan Zhang, Jingbo An, Mingyuan Chen, Huaimeng Chen, Chong Xu, Huazhong Ren,
Agronomy for Sustainable Development 2015
A quantitative fault tolerance evaluation model for topology in wireless sensor networks based on the semi-Markov process,
Rongrong Yin, Bin Liu , Haoran Liu, Yaqian Li, Mingru Dong,
Neurocomputing 2015
Canonical and Atypical E2Fs Regulate the Mammalian Endocycle,
Hui-Zi Chen, Madhu Ouseph, Jing Li, Thierry Pécot, Veda Chokshi, Lindsey Kent, Sooin Bae, Morgan Byrne, Camille Duran, Grant Comstock, Prashant Trikha, Markus Mair, Shantibusan Senapati, Chelsea K. Martin, Sagar Gandhi, Nicholas Wilson, Bin Liu , Yi-Wen Huang, John C. Thompson, Sundaresan Raman, Shantanu Singh, Marcelo Leone, Raghu Machiraju, Kun Huang, Xiaokui Mo, Soledad Fernandez, Ilona Kalaszczynska, Debra J. Wolgemuth, Piotr Sicinski, Tim Huang, Victor Jin, Gustavo Leone,
Nature Cell Biology 2012
Application of Poly(3-hexylthiophene) Functionalized with an Anchoring Group in Dye-sensitized Solar Cells,
Julien Warnan, Yann Pellegrin, Errol Blart, Fabrice Odobel, Wei Zhang, Bin Liu , Veluru Jagadeesh Babu, Seeram Ramakrishna,
Macromolecular Rapid Communications 2011
Community-Wide Assessment of Protein-Interface Modeling Suggests Improvements to Design Methodology,
Sarel J Fleishman, Timothy A Whitehead, Eva-Maria Strauch, Jacob E Corn, Sanbo Qin, Huan-Xiang Zhou, Julie C Mitchell, Omar N A Demerdash, Mayuko Takeda-Shitaka, Genki Terashi, Iain H Moal, Xiaofan Li, Paul A Bates, Martin Zacharias, Hahnbeom Park, Jun-Su Ko, Hasup Lee, Chaok Seok, Thomas Bourquard, Julie Bernauer, Anne Poupon, Jérôme Azé, Seren Soner, Sefik Kerem Ovalı, Pemra Ozbek, Nir Ben Tal, Türkan Haliloglu, Howook Hwang, Thom Vreven, Brian G Pierce, Zhiping Weng, Laura Pérez-Cano, Carles Pons, Juan Fernández-Recio, Fan Jiang, Feng Yang, Xinqi Gong, Libin Cao, Xianjin Xu, Bin Liu , Panwen Wang, Chunhua Li, Cunxin Wang, Charles H Robert, Mainak Guharoy, Shiyong Liu, Yangyu Huang, Lin Li, Dachuan Guo, Ying Chen, Yi Xiao, Nir London, Zohar Itzhaki, Ora Schueler-Furman, Yuval Inbar, Vladimir Patapov, Mati Cohen, Gideon Schreiber, Yuko Tsuchiya, Eiji Kanamori, Daron M Standley, Haruki Nakamura, Kengo Kinoshita, Camden M Driggers, Robert G Hall, Jessica L Morgan, Victor L Hsu, Jian Zhan, Yuedong Yang, Yaoqi Zhou, Panagiotis L Kastritis, Alexandre M J J Bonvin, Weiyi Zhang, Carlos J Camacho, Krishna P Kilambi, Aroop Sircar, Jeffrey J Gray, Masahito Ohue, Nobuyuki Uchikoga, Yuri Matsuzaki, Takashi Ishida, Yutaka Akiyama, Raed Khashan, Stephen Bush, Denis Fouches, Alexander Tropsha, Juan Esquivel-Rodríguez, Daisuke Kihara, P Benjamin Stranges, Ron Jacak, Brian Kuhlman, Sheng-You Huang, Xiaoqin Zou, Shoshana J Wodak, Joel Janin, David Baker,
Journal of Molecular Biology 2011
Modification of nonstructural protein 1 of influenza A virus by SUMO1,
Ke Xu, Christoph Klenk, Bin Liu , Bjoern Keiner, Jinke Cheng, Bo-Jian Zheng, Li Li, Qinglin Han, Chen Wang, Tianxian Li, Ze Chen, Yuelong Shu, Jinhua Liu, Hans-Dieter Klenk, Bing Sun,
Journal of Virology 2011
New Efficient Cross-layer And Multihoming Mechanisms At Layer-2 For Inter-RAT Handover Between UMTS And WiMAX,
Bin Liu , Nadia Boukhatem, Philippe Martins ,
Wireless Communications and Mobile Computing Journal 2010
A canine conditionally replicating adenovirus for evaluating oncolytic virotherapy in a syngeneic animal model,
Gene Hemminki, Anna Kanerva, Eric Kremer, Gerd Bauerschmitz, Bruce Smith, Bin Liu, Minghui Wang, Renee Desmond, Anne Keriel, Brian Barnett, Henry Baker, Gene Siegal, David Curiel,
Molecular Therapy 2003

Reports

Uncovering Insurance Fraud Conspiracy with Network Learning,
Chen Liang, Ziqi Liu, Bin Liu , Jun Zhou, Xiaolong Li, Shuang Yang, Yuan Qi,
CoRR 2020
Deep Attention Fusion Feature for Speech Separation with End-to-End Post-filter Method,
Cunhang Fan, Jianhua Tao, Bin Liu , Jiangyan Yi, Zhengqi Wen, Xuefei Liu,
CoRR 2020

Misc

Dynamic evolution of sentiments in Never Let Me Go: Insights from multifractal theory and its implications for literary analysis,
Qiyue Hu, Bin Liu , Mads Thomsen, Jianbo Gao, Kristoffer Nielbo,
2019