People


Ye Liu

IndexInstitutionofficehomepagegroup
0  Nokia Bell LabsNoneNoneFormer members of the LINCS

Articles

Technological Knowledge Flow Forecasting through A Hierarchical Interactive Graph Neural Network,
Huijie Liu, Han Wu, Le Zhang, Runlong Yu, Ye Liu, Chunli Liu, Qi Liu, Enhong Chen,
ICDM 2021
RAODAT: An Energy-Efficient Reconfigurable AI-based Object Detection and Tracking Processor with Online Learning,
Yuchuan Gong, Qingsong Liu, Luying Que, Conghan Jia, Jiahui Huang, Ye Liu, Jiayan Gan, Yuxiang Xie, Yong Zhou, Lili Liu, Xiaoqiang Xiang, Liang Chang, Jun Zhou,
A-SSCC 2021
Stable and Diverse: A Unified Approach for Computerized Adaptive Testing,
Yuting Ning, Ye Liu, Zhenya Huang, Haoyang Bi, Qi Liu, Enhong Chen, Dan Zhang,
CCIS 2021
Legal Judgment Prediction with Multiple Perspectives on Civil Cases,
Lili Zhao, Linan Yue, Yanqing An, Ye Liu, Kai Zhang, Weidong He, Yanmin Chen, Senchao Yuan, Qi Liu,
CICAI 2021
AI electronic products information security research,
Ruiqi Liu, Shengming Yang, Ye Liu, Debin Cheng,
CONF-CDS 2021
Guided Attention Network for Concept Extraction,
Songtao Fang, Zhenya Huang, Ming He, Shiwei Tong, Xiaoqing Huang, Ye Liu, Jie Huang, Qi Liu,
IJCAI 2021
Improving Short Text Classification Using Context-Sensitive Representations and Content-Aware Extended Topic Knowledge,
Zhihao Ye, Rui Wen, Xi Chen, Ye Liu, Ziheng Zhang, Zhiyong Li, Ke Nai, Yefeng Zheng,
PAKDD 2021
Enhanced Representation Learning for Examination Papers with Hierarchical Document Structure,
Yixiao Ma, Shiwei Tong, Ye Liu, Likang Wu, Qi Liu, Enhong Chen, Wei Tong, Zi Yan,
SIGIR 2021
Wi-Tracker: Monitoring Breathing Airflow with Acoustic Signals,
Wei Liu, Shan Chang, Shizong Yan, Hao Zhang, Ye Liu,
WASA 2021
An Ensemble of Multiple Boosting Methods Based on Classifier-Specific Soft Voting for Intelligent Vehicle Crash Injury Severity Prediction,
Lei Liu, Xi Zhang, Ye Liu, Wangwang Zhu, Baixuan Zhao,
BigDataService 2020
Document and Word Representations Generated by Graph Convolutional Network and BERT for Short Text Classification,
Zhihao Ye, Gongyao Jiang, Ye Liu, Zhiyong Li, Jin Yuan,
ECAI 2020
Technical Phrase Extraction for Patent Mining: A Multi-level Approach,
Ye Liu, Han Wu, Zhenya Huang, Hao Wang, Jianhui Ma, Qi Liu, Enhong Chen, Hanqing Tao, Ke Rui,
ICDM 2020
Design of Buoy Positioning System for Ocean Monitoring Based on Visual Feature Recognition,
Ye Liu, Lei Liu,
ICMTEL 2020
Key Technologies of Broadband Wireless Communication for Vacuum Tube High-Speed Flying Train,
Chencheng Qiu, Liu Liu, Ye Liu, Zheng Li, Jiachi Zhang, Tao Zhou,
VTC Spring 2019
Utility-Aware Participant Selection with Budget Constraints for Mobile Crowd Sensing,
Shanila Azhar, Shan Chang, Ye Liu, Yuting Tao, Guohua Liu, Donghong Sun,
QSHINE 2019
Dynamic surface asymptotic tracking of uncertain nonlinear systems with backlash-like hysteresis,
Lulu Liu, Ye Liu,
RICAI 2019
Multi-channel interference (MCI) widely tunable laser integrated with semiconductor optical amplifier,
Quanan Chen, Xiang Ma, Wei Sun, Ye Liu, Gonghai Liu, Gongyuan Zhao, Qiaoyin Lu, Weihua Guo,
OFC 2017
A Non Destructive Interference based receiver-initiated MAC protocol for wireless sensor networks,
Ye Liu, Qi Chen, Hao Liu, Chen Hu, Qing Yang,
CCNC 2016
2D-Line-Drawing-Based 3D Object Recognition,
Yong Jin Liu, Qiu Fang Fu, Ye Liu , Xiaolan Fu,
CVM 2012

Journal articles

Privacy-preserving and Utility-aware Participant Selection for Mobile Crowd Sensing,
Shanila Azhar, Shan Chang, Ye Liu, Yuting Tao, Guohua Liu,
Mob. Networks Appl. 2022
Oracle-Supported Dynamic Exploit Generation for Smart Contracts,
Haijun Wang, Ye Liu, Yi Li, Shangwei Lin, Cyrille Artho, Lei Ma, Yang Liu,
IEEE Trans. Dependable Secur. Comput. 2022
Adaptive Dynamic Surface Control for a Class of Dead-Zone Nonlinear Systems via Output Feedback,
Ye Liu, Yaqian Zhang, Lulu Liu, Hongqin Li, Haishan Liu,
IEEE Access 2021
Wi-PSG: Detecting Rhythmic Movement Disorder Using COTS WiFi,
Wei Liu, Shan Chang, Ye Liu, Hao Zhang,
IEEE Internet Things J. 2021
Fast feature selection for interval-valued data through kernel density estimation entropy,
Jianhua Dai, Ye Liu, Jiaolong Chen, Xiaofeng Liu,
Int. J. Mach. Learn. Cybern. 2020
Estimating pedestrian volume using Street View images: A large-scale validation test,
Long Chen, Yi Lu, Qiang Sheng, Yu Ye, Ruoyu Wang, Ye Liu,
Comput. Environ. Urban Syst. 2020
Ensemble of multi-objective metaheuristic algorithms for multi-objective unconstrained binary quadratic programming problem,
Ying Zhou, Lingjing Kong, Ziyan Wu, Shaopeng Liu, Yiqiao Cai, Ye Liu,
Appl. Soft Comput. 2019
Joint optic disc and cup segmentation using semi-supervised conditional GANs,
Shaopeng Liu, Jiaming Hong, Xu Lu, Xiping Jia, Zhiyong Lin, Ying Zhou, Ye Liu, Heye Zhang,
Comput. Biol. Medicine 2019
An Intelligent Wellness Assessment System for the Elderly Healthcare,
Teng Li, Lingling Li, Yuan Wu, Li Liu, Ye Liu, Aamir Khan, Ammarah Hashmi,
J. Medical Imaging Health Informatics 2019
Perceptions of built environment and health outcomes for older Chinese in Beijing: A big data approach with street view images and deep learning technique,
Ruoyu Wang, Ye Liu, Yi Lu, Jinbao Zhang, Penghua Liu, Yao Yao, George Grekousis,
Comput. Environ. Urban Syst. 2019
Cross-layer cooperative multichannel medium access for internet of things,
Ye Liu, Chenglin Fan, Hao Liu, Qing Yang, Shaoen Wu,
Peer-to-Peer Netw. Appl. 2018
Harvest Energy from the Water: A Self-Sustained Wireless Water Quality Sensing System,
Qi Chen, Ye Liu, Guangchi Liu, Qing Yang, Xianming Shi, Hongwei Gao, Lu Su, Quanlong Li,
ACM Trans. Embed. Comput. Syst. 2018
EcoSense: A Hardware Approach to On-Demand Sensing in the Internet of Things,
Ye Liu, Qi Chen, Guangchi Liu, Hao Liu, Qing Yang,
IEEE Commun. Mag. 2016
Cognitive mechanism related to line drawings and its applications in intelligent process of visual media: a survey,
Yong Jin Liu, Minjing Yu, Qiu Fang Fu, Wenfeng Chen, Ye Liu, Lexing Xie,
Frontiers Comput. Sci. 2016
Margin-based two-stage supervised hashing for image retrieval,
Ye Liu, Yan Pan, Hanjiang Lai, Cong Liu, Jian Yin,
Neurocomputing 2016
FP-CNNH: 一种基于深度卷积神经网络的快速图像哈希算法 (FP-CNNH: A Fast Image Hashing Algorithm Based on Deep Convolutional Neural Network),
Ye Liu, Yan Pan, Rongkai Xia, Di Liu, Jian Yin,
计算机科学 2016
Topology Control for Diverse Coverage in Underwater Wireless Sensor Networks,
Linfeng Liu, Jingli Du, Ye Liu,
ACM Trans. Auton. Adapt. Syst. 2016
Topology control models and solutions for signal irregularity in mobile underwater wireless sensor networks,
Linfeng Liu, Ningshen Zhang, Ye Liu,
J. Netw. Comput. Appl. 2015
A computational cognition model of perception, memory, and judgment,
Xiaolan Fu, Lianhong Cai, Ye Liu , Jia Jia, Wenfeng Chen, Zhang Yi, Guozhen Zhao, Yong Jin Liu, Changxu Wu,
Sci. China Inf. Sci. 2014
A distributed computational cognitive model for object recognition,
Yong Jin Liu, Qiu Fang Fu, Ye Liu , Xiaolan Fu,
Sci. China Inf. Sci. 2013

Reports

Practical Evaluation of Adversarial Robustness via Adaptive Auto Attack,
Ye Liu, Yaya Cheng, Lianli Gao, Xianglong Liu, Qilong Zhang, Jingkuan Song,
CoRR 2022
Incentive Mechanism Design for Emergency Frequency Control in Multi-Infeed Hybrid AC-DC System,
Ye Liu, Chen Shen, Zhaojian Wang, Feng Liu,
CoRR 2022