People


Qian Li

Institution office homepage group
 System X None None Former members of the LINCS

Nones

Changes in Snow Phenology from 1979 to 2016 over the Tianshan Mountains, Central Asia,
Tao Yang, Qian Li, Sajjad Ahmad, Hongfei Zhou, Lanhai Li,
Remote Sensing 2019
A Novel Monitoring Navigation Method for Cold Atom Interference Gyroscope,
Lin Zhang, Wei Gao, Qian Li, Runbing Li, Zhanwei Yao, Sibin Lu,
Sensors 2019
MNCs' industrial linkages and environmental spillovers in emerging economies: The case of China,
Qian Li, Qiuzhi Xue, Yann Truong, Jie Xiong,
International Journal of Production Economics 2018
Late Cretaceous–Palaeogene topography of the Chinese Tian Shan: New insights from geomorphology and sedimentology,
Marc Jolivet, Laurie Barrier, Olivier Dauteuil, Amandine Laborde, Qian Li, Bettina Reichenbacher, Speranta-Maria Popescu, Jingeng Sha, Zhaojie Guo,
Earth and Planetary Science Letters 2018
TUMK-ELM - A Fast Unsupervised Heterogeneous Data Learning Approach,
Lingyun Xiang, Guohan Zhao, Qian Li, Wei Hao, Feng Li,
IEEE Access 2018
Parallel distributed computing based wireless sensor network anomaly data detection in IoT framework,
Qian Li, Ruizhi Sun, Huiling Wu, Qianqian Zhang,
Cognitive Systems Research 2018
Annotating Early Esophageal Cancers Based on Two Saliency Levels of Gastroscopic Images,
Ding-Yun Liu, Nini Rao, Xinming Mei, Hongxiu Jiang, Quanchi Li, Cheng-Si Luo, Qian Li, Chengshi Zeng, Bing Zeng, Tao Gan,
J. Medical Systems 2018
A novel method of reliability-centered process optimization for additive manufacturing,
Zhipeng Ye, Jiawei Zhu, Qian Li, Bing Mo, Baimao Lei, Yaqiu Li, Chunhui Wang, Chuangmian Huang,
Microelectronics Reliability 2018
AlloFinder - a strategy for allosteric modulator discovery and allosterome analyses,
Min Huang, Kun Song, Xinyi Liu, Shaoyong Lu, Qiancheng Shen, Renxiao Wang, Jingze Gao, Yuanyuan Hong, Qian Li, Duan Ni, Jianrong Xu, Guoqiang Chen, Jian Zhang,
Nucleic Acids Research 2018
A Multi-Attention based Neural Network with External Knowledge for Story Ending Predicting Task,
Qian Li, Ziwei Li, Jin-Mao Wei, Yanhui Gu, Adam Jatowt, Zhenglu Yang,
COLING 2018
A BIM Integrated Hospital Emergency Management Framework,
Yue Guo, Yubin Zhang, Yihua Zhao, Qiong Jia, Qian Li, Zhe Jing, Yifei Ren, Rong Li,
CSCWD 2018
Comparative Study of CNN and RNN for Deep Learning Based Intrusion Detection System,
Jianjing Cui, Jun Long, Erxue Min, Qiang Liu, Qian Li,
ICCCS 2018
Supervised Learning Algorithm for Multi-spike Liquid State Machines,
Xianghong Lin, Qian Li, Dan Li,
ICIC 2018
3D Shape Co-segmentation by Combining Sparse Representation with Extreme Learning Machine,
Hongyan Li, Zhengxing Sun, Qian Li, Jinlong Shi,
PCM 2018
HAVAE - Learning Prosodic-Enhanced Representations of Rap Lyrics,
Hongru Liang, Qian Li, Haozheng Wang, Hang Li, Jun Wang, Zhe Sun, Jin-Mao Wei, Zhenglu Yang,
PRICAI 2018
A Story Coherence based Neural Network Model for Predicting Story Ending,
Qian Li, Ziwei Li, Jin-Mao Wei, Zhenglu Yang, Yanhui Gu, R. Uday Kiran,
WWW 2018
AttAE-RL² - Attention based Autoencoder for Rap Lyrics Representation Learning,
Hongru Liang, Qian Li, Haozheng Wang, Hang Li, Jin-Mao Wei, Zhenglu Yang,
WWW 2018
Efficient Delivery Policy to Minimize User Traffic Consumption in Guaranteed Advertising,
Jia Zhang, Zheng Wang, Qian Li, Jialin Zhang, Yanyan Lan, Qiang Li, Xiaoming Sun,
AAAI 2017
Reservoir Computing with Both Neuronal Intrinsic Plasticity and Multi-Clustered Structure,
Fangzheng Xue, Qian Li, Hongjun Zhou, Xiumin Li,
Cognitive Computation 2017
Mining Hot Research Topics based on Complex Network Analysis - A Case Study on Regenerative Medicine,
Rong-Qiang Zeng, Hong-Shen Pang, Xiao-Chu Qin, Yi-Bing Song, Yi Wen, Zheng-Yin Hu, Ning Yang, Hong-Mei Guo, Qian Li,
KDIR 2017
Investigate of Grasping Force for a Soft Robot Hand Under Pulling Force and Varying Stiffness,
Haibin Yin, Qian Li, Junfeng Li, Mingchang He,
ICIRA 2017
Collective Human Mobility Patterns - A Case Study Using Data Usage Detail Records,
Qian Li, Hao Jiang, Yuan Li, Xian Zhou, Yanqiu Chen, Shuwen Yi, Zheng Lu, Huping Ding,
iThings/GreenCom/CPSCom/SmartData 2017
Research on propagation of passenger flow in urban rail transit network for large-scale events,
Yuan Liu, Mingming Wang, Qian Li, Yong Qin, Jian Li, Fang Sun, Minghui Zhan,
SmartWorld/SCALCOM/UIC/ATC/CBDCom/IOP/SCI 2017
From mono to tris-1,2,3-triazole-stabilized gold nanoparticles and their compared catalytic efficiency in 4-nitrophenol reduction,
Changlong Wang, L. Salmon, Qian Li , Maria Echeverria Igartua, Sergio Moya, R. Ciganda, Jaime Ruiz, D. Astruc,
Inorganic Chemistry 2016
A Statistics Based Prediction Method for Rendering Application,
Qian Li , Weiguo Wu, Long Xu, Jianhang Huang, Mingxia Feng,
13th IFIP International Conference on Network and Parallel Computing (NPC) 2016, Xi'an, China
Sustainable funding for biocuration - The Arabidopsis Information Resource (TAIR) as a case study of a subscription-based funding model,
Leonore Reiser, Tanya Z. Berardini, Donghui Li, Robert J. Muller, Emily M. Strait, Qian Li , Yarik Mezheritsky, Andrey Vetushko, Eva Huala,
Database 2016
Mechanical Tuning of Thermal Transport in a Molecular Junction,
Qian Li, Ivan Duchemin, Shiyun Xiong, Gemma C. Solomon, Davide Donadio,
Journal of Physical Chemistry C 2015
Effect of mold temperature on the structures and mechanical properties of micro-injection molded polypropylene,
Jing Jiang, Shiwei Wang, Bo Sun, Shuaijiang Ma, Jianming Zhang, Qian Li, Guo-Hua Hu,
Materials and Design 2015
A secured transmission model for EPC network,
Zhongwen Li, Qian Li, Zhibin Xu, Hai Jiang, Kuan-Ching Li,
IJES 2015
A Remote Medical Monitoring System for Heart Failure Prognosis,
Liangqing Zhang, Cuirong Yu, Chunrong Jin, Dajin Liu, Zongwen Xing, Qian Li, Zhinan Li, Qin Li, Yingxiao Wu, Jie Ren,
Mobile Information Systems 2015
Single image super-resolution based on nonlocal similarity and sparse representation,
Qian Li, Zhenbo Lu, Cuirong Sun, Houqiang Li, Weiping Li,
ChinaSIP 2015
Facilitating collaboration and information retrieval: Collaborative traces based SWOT analysis and implications,
Qian Li, Marie-Hélène Abel, Jean-Paul Barthès,
2014
Denoising of Hyperspectral Images Employing Two-Phase Matrix Decomposition,
Qian Li, Houqiang Li, Zhenbo Lu, Qingbo Lu, Weiping Li,
IEEE J Sel. Topics in Appl. Earth Observ. and Remote Sensing 2014
The application of fuzzy analysis method to the evaluation of grain production,
Hui Zhao, Qian Li, Li Li, Guanjun Zhang,
FSKD 2014
G4LDB - a database for discovering and studying G-quadruplex ligands,
Qian Li, Jun-Feng Xiang, Qian-Fan Yang, Hong-Xia Sun, Ai-Jiao Guan, Ya-Lin Tang,
Nucleic Acids Research 2013
Noise reduction for hyperspectral images based on structural sparse and low-rank matrix decomposition,
Qian Li, Zhenbo Lu, Qingbo Lu, Houqiang Li, Weiping Li,
IGARSS 2013
Distributed pricing-based power control for multicell downlink communication systems,
Qian Li, Kah Chan Teh, Kwok Hung Li,
ICICS 2011
An optimal point-wise control method for parabolic distributed parameter systems,
Qian Li, Ning Li, Shaoyuan Li,
ICARCV 2010
Space-Frequency Codes Based on Geometric Design,
Qian Li, Kwok H. Li, Kah Chan Teh,
IEEE Trans. Vehicular Technology 2009